Metodika výuky angličtiny i ostatních jazyků je pro celou jazykovou školu Language-point velice důležitá a esenciální. V dnešní době, je potřeba být progresivní a využívat veškeré smysluplné metody výuky, ať už tradiční, bez kterých se to při výuce cizích jazyků bohužel neobejde, ale především metody s co největším možným zapojením studentů do procesu přisvojování cizího jazyka, tudíž metody komunikativního, audiovizuálního nebo projektového rázu. Důležitým faktorem je také pečlivý výběr při používání alternativních metod výuky. Všechny níže popsané metody budou v rámci výuky ve větší či menší míře vyučovány a pečlivě připravovány v rámci výukových plánů.
 
Otázka vyučovacích metod patří v pedagogice k jedné z nejdiskutovanějších. Vždyť teprve prostřednictvím vyučovací metody je možné realizovat interakci mezi učitelem a žákem. Metodu lze chápat jako „vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák převážně na základě svých osobních svobodných aktivit se ztotožňuje se stanovených výukovým cílem. Problematika vyučovacích metod prochází dlouhým historickým vývojem a lze říct, že tento vývoj ani dnes ještě není zcela dovršen. Vyučovací metody se stále mění „v závislosti na historicko-společenských podmínkách vyučování, na charakteru školní instituce, která reprezentovala určitou epochu, v závislosti na pojetí vyučovacího procesu v tom kterém období. V Language-point budou tyto základní principy brány jako základní kámen úspěchu pro úspěšnou interakci a spolupráci mezi studentem a vyučujícím. 
 
metoda
Mezi pedagogické metody používané v jazykové škole Language-point patří například názorně-demonstrační, dovednostně-praktická nebo aktivizující metoda. Ve výuce jazyků používáme tradiční metody jako audiolingvální nebo audiovizuální, ale také nové progresivní metody, jako třeba populární Berlizova metoda, brainstorming nebo task-based learning.
 
metoda