Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále „Nařízení“):

 1. totožnost a kontaktní údaje správce:
Mgr. Michal Provazník, IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 - Nové Město
kontaktní osoba:                           Mgr. Michal Provazník,
e-mail:                                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon:                                          +420 725 476 711
 
 1. účely zpracování osobních údajů:
 1. poskytování služeb, a to jazykových kurzů (angličtina, španělština) formou skupinové či individuální výuky a také zprostředkování překladů a tlumočnických služeb;
 2. plnění zákonných povinností správce jako osoby samostatně výdělečně činné;
 3. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;
 4. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb;
 5. obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách.
 1. právní základy zpracování:
 1. souhlas subjektu údajů (zpravidla do doby uzavření smlouvy se správcem o poskytnutí přísl. služby správcem);
 2. plnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem (např. smlouva o poskytnutí jazykového kurz, provedení tlumočnického úkonu apod.);
 3. plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše).
 1. kategorie příjemců osobních údajů:

Třetí osoby spolupracující se správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti na základě smluvního (nikoli pracovněprávního) vztahu, např.:

 1. jazykoví lektoři;
 2. překladatelé a tlumočníci;
 3. poskytovatelé účetních a daňových služeb (v minimálním rozsahu, pokud vůbec);

a to vždy pouze v míře nezbytné pro zajištění činnosti správce.

 1. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci
 1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

 1. Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.
 1. Osobní údaje budou správcem zpracovávány automatizovaným způsobem (v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky), jakož i neautomatizovaným způsobem (v tištené podobě).
 1. upozorňujeme Vás na Vaše právo:
 1. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
 2. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 3. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 4. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
 5. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 6. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz;
 1. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout naše služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji Mgr. Michalu Provazníkovi, IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 - Nové Město svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt a příp. (nepovinné) telefonní číslo – mobilní/pevná linka, byly jím zpracovávány k účelům uvedeným výše (str. 1) pod bodem 2.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím elektronických kontaktů, které zadávám při online vytvoření objednávky služeb správce prostřednictvím internetovýh stránek správce.

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti nabídek jazykových kurzů a služeb překládání a tlumočení poskytovaných správcem apod.) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.