Obchodní podmínky pro poskytování
jazykových kurzů a překladatelské a tlumočnické činnosti
 

 I. Základní ustanovení

 1. Michal Provazník, IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 - Nové Město, poskytuje služby v oblasti mimoškolního vzdělávání – jazykové kurzy a dále zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb, a to pod obchodním označením Jazyková škola Language-point (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem a zákazníky, tj. zájemce o jazykové kurzy (studenty), kteří mají postavení spotřebitele, jak je tento pojem definován občanským zákoníkem.
 3. Tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti Poskytovatele a práva a povinnosti zákazníka, které se vztahují ke smlouvě o zajištění jazykové výuky a příp. dalším smlouvám (zajištění překladu, tlumočnického úkonu).
 4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a studentem jazykových kurzů či objednatelem překladatelských či tlumočnických úkonů (dále jen „Odběratel“) vzniká na základě písemné, telefonické, osobní a nejčastěji pak online (distanční) objednávky Odběratele a akceptace této objednávky Poskytovatelem. Objednávka je závazná a smlouva je uzavřena:
 5. okamžikem zaplacení kurzovného (tzn. připsání kurzovného na bankovní účet Poskytovatele) anebo
 6. akceptací objednávky překladatelského či tlumočnického úkonu Poskytovatelem (dohoda stran o předmětu, rozsahu, ceně a termínu dodání).

Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu a elektronického objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele. Za akceptace objednávky Poskytovatelem je považováno potvrzení objednávky jazykového kurzu či překladatelského/tlumočnického úkonu e-mailem nebo potvrzení objednávky jazykového kurzu se současným vygenerováním platebních údajů pro úhradu kurzovného prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách Poskytovatele.

 

 II: Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je
  1. vyučování cizích jazyků (angličtina, španělština) pro veřejnost formou jazykových kurzů (dále jen “výuka”),
  2. zprostředkování překladů a tlumočení ve spolupráci s externími spolupracovníky.
 2. Výuka jazykových kurzů se koná na adrese: Na Poříčí 1067/25, Praha 1, 110 00
 3. Kurz probíhá formou
  1.  individuální výuky
  2. skupinové výuky o maximální možné kapacitě devět (9) lidí.

III. Cena a platba

 1. Ceny příslušného kurzu, překladatelského či tlumočnického úkonu jsou uvedeny v aktuálním ceníku internetových stránkách Poskytovatele.
 2. Cena za plnění je nedílnou součástí smlouvy.
 3. Na cenu kurzu může být poskytnuta sleva dle těchto obchodních podmínek a dle aktuální nabídky.

 

 1. Platby za kurzy se provádějí převodem na bankovní účet dodavatele či hotově v prostorách Poskytovatele.
 2. Platbu je potřeba provést nejpozději do 5 kalendářních dní od obdržení potvrzení objednávky, a zároveň nejpozději 10 kalendářních dní před zahájením kurzu. V opačném případě Poskytovatel nemůže zaručit rezervaci místa v kurzu. V případě prodlení Odběratele s platbou kurzovného má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody v plném rozsahu.

 

IV.  Slevy

 1. Aktuální přehled slev, jejich podmínek a možných kombinací slev je k dispozici na webových stránkách dodavatele.
 2. Pro uznání slevových nebo jiných nároků je při bezhotovostní platbě rozhodující datum připsání platby na účet dodavatele, nikoli datum podání příkazu k úhradě.

 

V. Stornování

 1. V případě stornování zaplacené objednávky Poskytovatel naúčtuje následující poplatky:
  1. Stornování objednávky kurzu v termínu delším než 10 kalendářních dní před zahájením kurzu: 20% z ceny kurzu.
  2. Stornování v termínu kratším než 10 kalendářních dní před zahájením kurzu: 50% z ceny kurzu.
  3. Stornování po termínu zahájení kurzu: 100 % z ceny kurzu. Ustanovení § 1992, druhá věta, občanského zákoníku se nepoužije.
 2. V případě úhrady kurzovného slevovou poukázkou není refundace možná a platba propadá ve prospěch dodavatele.
 3. Tyto stornopodmínky se neuplatní v případech odstoupení od smlouvy.

 

VI. Organizace výuky

 1. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a o vánočních prázdninách.
 2. Poskytovatel je oprávněn kurz před jeho začátkem zrušit a následně od smlouvy odstoupit. V tomto případě je povinen vrátit odběrateli plnou částku kurzovného.
 3. Poskytovatel je oprávněn kurz zrušit po jeho zahájení jen z vážných důvodů a následně od smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen Odběrateli vrátit poměrnou částku kurzovného za všechny neodučené hodiny.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v krajních případech změnit lektora kurzu. Tato skutečnost není důvodem k reklamaci ze strany odběratele (tj. není vadou kurzu) a nezakládá důvod k vrácení kurzovného ani jiný nárok z vadného plnění.
 5. Není-li Odběratel (student) z jakéhokoliv důvodu přítomen, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dni zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví nejpozději do 15 minut po zahájení výuky.
 6. V případě absence lektora kurzu je dodavatel povinen zajistit odpovídající náhradu tak, aby výuka mohla řádně proběhnout. Není-li možné zajistit odpovídající náhradu, výuka se v daném termínu neuskuteční a dodavatel je povinen neprodleně vyrozumět odběratele po rozhodnutí o neuskutečnění výuky. Takto neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu.

 

VII. Reklamace

 1. Reklamaci vad výuky či překladatelských / tlumočnických úkonů je možné uplatnit pouze písemnou či elektronickou formou. V podané reklamaci je potřeba uvést důvod a zároveň přesně specifikovat charakter vad.
 2. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned poté, co mohl vadu zjistit e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou doporučeně na adresu Na Poříčí 1067/25, Praha 1, 110 00.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného studentovi, jestliže Odběratel svým jednáním závažně ohrozí majetek či zdraví ostatních účastníků výuky včetně pracovníků či osob činných pro Poskytovatel nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 2. Pro vyloučení pochybností se kurzovné v případě situace dle tohoto článku považuje za smluvní pokutu za porušení povinností Odběratele (studenta) dle tohoto článku.
 3. Odběratel může odstoupit od smlouvy do 20 dnů od zahájení kurzu z důvodu porušení dohodnutých podmínek ze strany Poskytovatel (chybné zařazení do kurzu, překročení maximální kapacity kurzu apod.), a v takovém případě mu bude vráceno 100 % ceny kurzovného. Výhrady musí být prokazatelně a písemnou či elektronickou formou (čl. VII. odst. 2) odůvodněny a uplatněny do 20 dnů od zahájení kurzu e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou doporučeně na adresu Na Poříčí 1067/25, Praha 1, 110 00.

 

IX. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 1. Odběratel má v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni uzavření příslušné smlouvy s Poskytovatelem. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Odběratel o svém odstoupení od smlouvy informovat dodavatele formou jednostranného právního jednání.
 2. Odběratel ve smyslu ustanovení § 1823 občanského zákoníku výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je v případě, že termín zahájení příslušného jazykového kurzu spadá do lhůty pro odstoupení od smlouvy, oprávněn začít s plněním svých povinností v této lhůtě.
 3. Odběratel nemůže od smlouvy odstoupit v případě, jestliže byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy a dodavatel s jejím plněním již začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem se považuje za zachovanou, pokud Odběratel v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 6. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem je třeba podat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou doporučeně na Na Poříčí 1067/25, Praha1, 110 00.

 

X. Ochrana osobních údajů

 1. Všechny Odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 2. Informace o zpracování os. údajů ve smyslu GDPR jsou podrobně uvedeny v materiálu „Informace a souhlasy“, který je dostupný na internetových stránkách Poskytovatele www.language-point.cz

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny v elektronické formě, jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele. Pro přísl. smlouvu mezi Poskytovatelem a Odběratelem je závazné a platí to znění obchodních podmínek, které přijímá Odběratel proklikem na internetových stránkách Poskytovatele při objednání služby.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16.9.2021